Őseink előttünk járnak!! Előadások, bemutatók a magyar őstörténetről

Őstörténeti bemutatók és előadások a valódi, eddig eltitkolt történelemről, A MAGYAR SZENT KORONA ÉRTÉKREND

A ló túlsó oldalán

( Készült: 2006. augusztus 13-15 Publikálva: 2006. szeptember )

 

 

A fenti hasonlat történelmünkkel illetve az identitástudatunkkal kapcsolatos bukfencre utal. Ha egy pillanatra úgy tűnt is, hogy miután végre lassan-lassan sikerül lerázni az annóban a Habsburgok által ránk erőltetett nevetséges és tudománytalan finnugor-származáselméletet és a realitás talaján állva feltárni valódi őstörténetünket, hát korai volt az öröm! Sajna egyre többen jöttek rá, hogy az átlagember médiáktól megdolgozott agya csakis a meghökkentőt, a harsányat hajlandó befogadni. Azaz akinek van fantáziája, elég gátlástalan és(ami minden üzleti vállalkozásnak az alapfeltétele) van elegendő tőkéje, az izibe' nekiülhet magyar történelmet és mitológiát gyártani és publikálni. A valóság, ami pedig szintén eléggé meglepő, csak keveseket érdekel.

Először is a paci egyik oldala: A magyar nép, az akkori tudóstársadalom által is megerősítve, évszázadokig egyértelműen a szkíta-hun-avar-magyar kontinuitást vallotta.1769-ben azonban egy Sajnovics János nevű úriember - aki egyébként nem nyelvészként, hanem csillagászként dolgozott egy tudóscsoport meghívott tagjaként lappföldön - az égitestek tanulmányozása közben felfigyelt az ottani és a mi szavaink feltűnő hasonlóságaira. Hazatérve kiadott egy könyvecskét, melyben több mint 2000 finnugor szót vélt felfedezni a magyar nyelvben. Itt lépett be a politika! Az elnyomó Habsburgok számára a világhódító és az  ún. "magaskultúrákhoz" tartozó sumer-szkíta-hun-avar ősök dicső és lelkesítő példája helyett praktikusabbnak tűntek a csendes, békés, a történelemben nem sok vizet zavaró, írásbeliséggel soha nem rendelkező vogulok és osztyákok, ( hantik-mansyk) mint elődök. A 48-as szabadságharc leverése után minden eszköz rendelkezésre állt a történelem átírására és közkinccsé tételére az akkori Kultuszminiszter Trefort Ágoston és az MTA könytárának és levéltárának akkori vezetője Hunsdorfer ( Hunfalvy) úr lelkes és aktív közreműködésével. (Hunsdorfer úrról ma már közismert tény, hogy amennyiben olyan anyag érkezett be, ami eme elmélet ellen vallott volna, azt szépen eltüzelgette). Trianont követően egy viszonylag hosszú szünet következett: ezek voltak az úgynevezett békebeli idők, mikor a megnyomorított, lakosságának, iparának, mezőgazdaságának ásványkincseinek nagy részétől megfosztott ország a csodával határos módon talpraállt. Ez érezhető volt a nemzettudati és általában véve az ideológiai fejlődésben is. Az iskolában - kapaszkodjon mindenki- hazaszeretetre és a valódi ősök tiszteletére tanították a gyermekeket.

Igen ám, de jött az un. felszabadulás! Ezúttal már Szovjetúniót kiszolgáló hazaárulók sugalmazására - újra kezdődött az áltörténelem népszerűsítése, ezúttal „Marxista történelemszemlélet néven".Mellesleg a világ tudóstársadalma, a felvilágosultabb magyar régészekkel, történészekkel együtt, csendes derűvel figyelte ezen erőfeszítéseket. Klasszikus értelemben vett finnugor nyelvcsalád ugyanis soha nem létezett! A neolítikum halászó-vadászó-gyűjtögető népessége, nagy területen szétszóródva élt, ami lehetetlenné tette az állandó érintkezést. Mivel a nyelvek már kialakultak, adott esetben szükségszerűen létezhetett egy lingua franca azaz többek közt hangutánzó szavakkal mutogatással, porba rajzolással kiegészített közlekedő nyelv, amiben persze szó sem lehet agglutinálásról, hangzóugratásról stb. Az emigrációban élő és az itthoni szakemberek a történelemhamisítás láttán többet nem tehetvén felhívták a figyelmet az elmélet tarthatatlanságára, a sumer-szkíta-hun-avar kultúrákkal való feltűnő egyezésekre (rovásírás, ornamentika, zene stb.) Iskolateremtő e tárgyban László Gyula professzor munkássága, aki részben Lipták Pál embertani kutatásaira támaszkodva megállapítja, hogy a honfoglaláskori magyar nép vezető rétege antropológiailag inkább turanoid, mongoloid és europid jellegű. Ő cáfolja meg eleink minden csatában történő megverettetését, elüldöztetését is, felhívván a figyelmet ősi kultúránk-nyelvünk sokszínűségére, csodálatosan zárt egységességére, mely a finnugrizmussal szemben  lényegesen régebbre (több ezer évre!) datálja, más tájakra ( esetleg egyenesen a Kárpát-medencébe) helyezi etnogenezisünket. Ha megnézzük tudósaink, művészeink nemzetközi elismertségét, akkor megértjük, hogy miért használták ránk annak idején a „királyi" és a „tudás népe" kifejezéseket! Esetleg megemlíthetjük, hogy az i.e előtti, majd utáni III. sz.körül hun néven egy több ezer km-es birodalmunk volt, majd avarként és már magyarként az egész Kárpát-medencét birtokoltuk. (A mai Ausztria területének kb. 80%-ával együtt!) Hogy az ókor legnagyobb állama Bizánc inkább évi rendszerességgel adót fizetett nekünk, egy rájuk nézve felettébb bizonytalan kimenetelű fegyveres konfliktus felvállalása helyett. Hogy mi hoztuk be ide a kengyelt, az alsóneműt, a nadrágviselés és a tisztálkodás szokását is! Hogy a testünkkel fogtuk fel a mongolok majd az oszmán birodalom hódító törekvéseinek hullámait, tehát Európa rengeteget köszönhet (ne) nekünk!

Eddig az a rész, amely régészeti leletekkel, analógiákkal, nyelvemlékekkel, néphagyomány segítségével stb. alátámasztható! Az állítólagos rendszerváltás (volt ilyen?) biztosította jogi hézagokat és a rosszul értelmezett demokráciát kihasználva sajnos előbújtak az önjelölt próféták, a kóklerek, szélhámosok is. Ráéreztek, hogy a tudományosságot, a realitást hanyag eleganciával mellőzve azt kell mondani a nép egy részének, amit hallani szeretne! Egy üzleti vállalkozás első és legfontosabb szabálya ugyanis a következő: Csak olyan bizniszbe fektess be, amire van igény! Nálunk az egyoldalú, szürke történelemszemlélet felkeltette az igényt egyfajta harsányabb, a kevésbé tárgyilagos, önmagát hazafinak kinevező (da valójában a hazájáért semmit sem tevő!) réteg önérzetét hájjal kenegető história iránt. 

Így „derült ki", hogy a Síriusról, Atlantiszról, Egyiptomból stb. származunk, így jelenthette be teljesen komoly arccal egy eléggé ismert történész, hogy mintegy 30-40 000 évre tudja visszakövetni őseink származását ( az őskőkor felső szakasza, aurignaci-gravettei-magdalénai-szeletai kultúra, ahol még pattintott kőszközöket használtak) Így lett az egyiptomi piramisból hungarikum (peremes néven), így váltak olvashatóvá a hieroglifák magyarul, így lett Jézusból magyar herceg, a közép- és dél-amerikai preklasszikus kultúrák csak magyarul megfejthető írását pedig tulajdonképpen a Pálosok terjesztették el, még a kontinens felfedezését megelőző időszakban, ( XII.sz.) és/vagy magyák néven ott is mink' voltunk És persze az ősvallásunk sem maradt úgymond érintetlenül: Valaha kétségkívül létező, de már sok száz éve kihalt rábaközi táltosok adják át tudásukat szerzőnknek, a Yotengrit, c. könyvben, ( mellesleg az „y" XI. sz-tól megjelenő magyar nyelvemlékeinkben nem „j" hangot, hanem „i" vagy „ü" betűt jelölt, rovásírásunkban pedig egyáltalán nem található!!). Itt szerepelnek az állítólag 60 éves (valójában 2005 táján, csalás céljából írt) Nyirkai Jóslatok, melyek, miután leckeszerűen leírják történelmünket 1947-től, utalnak Gyurcsány Ferenc személyére„ kiskanász"-ként aposztrofálják a Orbán Viktort stb.. A könyv hitet tesz a finnugor származáselmélet mellett, dehonesztálóan nyilatkozik Árpád vezérről, ill. az Árpád házról, a magyarságot egy szervezetlen, egymással civakodó hordának állítja be,(akik a Lech mezei csatában tulajdonképpen egymás elen fordultak), megjelenik pld. Bulászló Ilyen név soha nem volt, ebben az időben e szláv eredetű nevetVladislaus, vagy Ladislausként írták, tibeti és egyéb vallásfilozófiai elemeket vonultat fel, de tetten érhetők benne Konfuciusztól, Lao-csétől, mi több különböző, nyugati és Ógörög bölcselőktől kölcsönvett gondolatok, de írónk elcsórta (pardon!) a gnosztikus tanok számmisztikáját is. ( Egy, egyből kettő, kettőből egy. http://www.gnozis.fw.hu)

Ennyi ebből elég is! Magam is ott születtem Rábapordányban, de az író által említett táltosokról azóta sem tud ott senki. Diószegi Vilmos alapos kutatásokat végzett a Rábaközben, Demeter Tekla és Ipolyi Arnold is kutatta ősvallásunkat,( Magyar Mythologia) de ilyen szenzációs dolgokat nem tapasztalt. Gondolom épp ez volt a "bűne" szegényeknek: nem voltak eléggé sci-fi-szerűek a - mindössze - tényeken alapuló megállapításaik!! Amúgy minden és mindenki transzcendens, életünket kizárólag a csillagok irányítják, melyekről tudni illene, hogy valóban hatnak ránk, de a hozzánk eljutó fényük adott esetben több ezer, vagy tízezer éves, másrészt a legtöbb csillagkép csak a mi nézőpontunkból áll össze valamilyen ábrafélévé. Magukat nemes egyszerűséggel isteni származásúnak, főtáltosnak kinevező emberkék hajtanak végre szellemműtéteket (ráadásul, mint kiderül tanaikból, kizárólagosságot is kaptak erre az égiektől) jó kis summákért. Ide köthető a Kovács (azóta már "Magyar" is, jó üzleti érzék által vezettetve) András féle „Táltos iskola" is, ahol egy osztályteremben, a természetes környezet teljes mellőzésével szellemlátó-gyógyító varázslókká képezik ki a komoly tandíjat leszurkoló nebulókat. Megjelenik az Arvisurák című zagyvaság, ahol korokat és népeket kevernek össze, bizonyítván a történelmi alulműveltség tényét (maga a cím is érdekes: Ardvisura Anahita a perzsa mitológiában az égi forrásokat őrző istenasszony). Mindez teljes időrendi- és etnikai zűrzavarban: időszámításunk előtt már a Kárpát-medencében tartózkodnak a valójában csak közel 1 évezred múltán megjelenő a kunok, besenyők, avarok, úzok.

És a legújabb, egyre szaporodó csalássorozat: A TV-képernyőn a név alapján kártyából, esetleg a levegőben történő hadonászás segítségével közlik a mélyen hívő (és mélyen tanulatlan) emeltdíjasan betelefonálóval, hogy mi fog vele és hozzátartozóival történni, pénzenergáit is bocsátanak rá stb. Az egyik ilyen hölgy egyébként Merlinnek hívja magát, valószínűleg nem tudván, hogy névadója és brit varázsló-elődje valójában férfi volt, egy másik, erősen kifestett lényről pedig fene tudja, hogy férfi e vagy nő. Szóval tombol a butaság és az amúgy is intézményesített néphülyítést még fokozzák ezek az önjelölt megváltók. Érdekes volna párhuzamot vonni a multik általi fosztogatás és ezen szélhámosok között, mert leegyszerűsítve mindkettő a megtévesztés eszközeivel él.

„Hittem, hisz oly keveset tudtam!" kiáltott fel egy ókori filozófus gyermekkorára emlékezvén. De ugye mi már nem vagyunk gyerekek! Ne higgyünk és főleg ne fizessünk ezeknek a szélhámosoknak, mert valójában mi hozzuk őket helyzetbe!! Ragadjunk meg minden alkalmat, hogy a tudás fegyverével harcolhassunk ellenük! Kössünk beléjük, tegyük nevetségessé őket, ahol csak lehet, hisz általában elég műveletlenek, még beszélni sem tudnak rendesen magyarul! Tudás hiányában csak a „transzcendens", „mágikus" „égi síkok"és egyéb ilyen kifejezéseket szajkózzák, miután elvégeztek egy gyorstalpaló kókler-tanfolyamot. Külön tragédia, hogy van olyan is, aki gyógyít közülük!  Szóval beindult és dübörög ez az iparág, mely szerintem a köztörvényes büncselekmények katgóriájába tartozik, s mint ilyen üldözendő lenne.

Táltosként magam is hiszek a Teremtő, illetve egy világot rendező elv és a mindenséget behálózó energiák létében, de több mint 35 évnyi tanulás, kutatás, az ural-altaji-szibériai-amerikai ősnépek samanizmusának tanulmányozása és a természetben magányosan eltöltött idő és meditáció után csak arra jöttem rá mennyire kevés a tudásom! Voltak időnként látomásaim, amikor fantasztikusan kirajzolódott előttem néhány olyan dolog megoldása, amit évekig homályos volt, időnként félelmetes élményeim is vannak, de maga az egész továbbra is érthetetlen marad számomra, csupán a világlátásom és a felettünk álló, meghatározhatatlan erők tisztelete lett bennem egyre határozottabb. Hogy merészeli bárki is azt állítani, hogy ő érti, mi több befolyásolni is tudja ezt az egészet!? Ráadásul pedig az égiek küldötte! Azok az erők, amelyek sorsunkat részben irányítják (részben, mert azért mi is tehetünk ezt-azt) nem mutatkoznak meg senki előtt, már csak bonyolultságuk és az emberi elme általi felfoghatatlanságuk okán sem, viszont jelzéseket küldenek, melyeket a „látók" értelmezni tudnak. Őseink valódi vallása egyébként (nagyon leegyszerűsítve!) praktikusan a természetben, a természet által megteremtett és az abban-abból, az által élő, vele tökéletes harmóniára törekvő gondolkodó elme vallása volt. Ez az átmeneti időszakban kibővült a kersztény erkölcsiséggel, illetve a Földanya-Boldogasszony kultuszával. Aki egy nagyváros kellős közepén él, milliókat érő modern kocsikkal száguldozik, rá van tapadva a számítógépre, az hogy tud kapcsolatot teremteni a természettel, hogy tud elvonulni?! Főleg, ha nem is akar, mert a kényelem fontosabb számára.Tisztelet persze a kivételnek, mert sok olyan táltost ismertem-ismerek, akik hittel, emberséggel, alázattal szolgálják népünket, akik tanítanak és akiktől valóban tanulni lehet és kell is!! ( Buda Táltosrend, Sólyomfi Nagy Zoltán, Tokmak Karaul, aki szegény már nincs közöttünk, a kirgiz Taktabübü asszony stb.)

„Őseink előttünk járnak"- ez a magyarság őstörténetével és ősvallásával foglalkozó Tengri Íjász és Hagyományőrző Egyesület jelmondata és ez nagyon nem véletlen! Én azt javaslom mindenkinek, hogy homályos,  mások által belénk szuggerált képzelgések helyett tisztelje és védje magyarságát, őseinek hitét, családját, becsületét, identitását. S főként vegyen példát róluk!! Ehhez persze rengeteget kell tanulni: Olvasni, nyitott szemmel élni a világban, tapasztalni, kipróbálni, utánajárni....Hinni pedig csak az egyszerű, tiszta érzésekben, a szeretetben, egyenlőségben, barátságban, a nemzetben, az őszinteségben, a természetben, az adott szó szentségében szabad, s persze mindazon tanokban, irányzatokban, szervezetekben melyek ezt szolgálják! Tisztelni kell minden ilyen filozófiai rendszert, vallást, de ne hagyjuk magunkat zűrzavaros eszmékkel megtéveszteni majd kifosztani csalók által! Akikre mellesleg igencsak le kéne sújtania a törvény szigorának! És egyáltalán nem mellesleg: ha az MTA a finnugor származáselmélet, no meg a mobiltelefonok buzgó (és gondolom egyeseknek kifizetődő) reklámozása helyett valamiféle hosszú távú projektbe kezdene valódi származásunkkal kapcsolatban - melynek célja egy átfogó, a régészet mellett a rokon tudományokat is bevonó nagyobb lélegzetű kutatás elindítása lenne - közelebb kerülnénk a megoldáshoz. (Jelzem, egy ideje már amúgy is elkezdtek fordítani a köpönyegen, érzik, hogy eljött az ideje) Egyébként valószínűleg a világtörténelemről is sok meghökkentő (mi több konfrontációt generáló) dolog derülne ki ezen erőfeszítések következtében.Az új kormánynak, ahhoz hogy hosszú távon is kiérdemelje a „nemzeti" titulust, szintén kötelessége és érdeke is lenne felvállalni, mi több, megoldani ezt a problémát. Mert ha ez nem történik meg, akkor nem csak gazdaságilag, hanem szellemileg is ott maradunk, ahol jelenleg: a ló túlsó oldalán a földön, a paci által kibocsátott „melléktermék" szintjén.

                    László Gyula professzor(1910-1998)

A továbbiakban sokat fogom idézni, ezért egy kis információ: régész-történész, képzőművész és egyetemi tanár volt. E szerteágazó tevékenységet egy cél érdekében fogta össze: a magyar múlt megismerése és megismertetése. Akik elsőként és felületesen olvassák műveit talán csalódnak egy kicsit. László Gyula ugyanis látszólag hitet tesz a finnugor származáselmélet mellett is. (Ez azonban látszólagos, hisz aztán különböző publikációival ő maga szedi szét ízekre ezen áltudományos nézetet, többek közt kijelentvén, hogy finnugorságról, mint egységes csoportról tulajdonképpen nem is beszélhetünk.) Azt se feledjük, hogy a szocializmus legvadabb éveiben kezdett alkotni, amikor egy rossz szó is végzetes lehetett saját karrierje számára.Ő az, aki felhívja a figyelmet a marxista történetszemlélet által lenézett krónikáink fontosságára, az azokban rejlő hatalmas tudásanyagra. Elveti a mindenki által legyőzött, írástudatlan, szedett-vedett ősmagyar horda elméletét, akit a besenyők tönkrevertek, majd szinte bekergettek a Kárpát-medencébe. Felveti a hun rokonság lehetőségét. Felhívja a figyelmet zenénk és diszitőművészetünk belső-ázsiai, perzsa stb. párhuzamaira. Érintőlegesen megemlíti Götz László a sumer magyar rokonság elgondolkodtató tényeit felvonultató munkásságát. Bírálja ( nagyon helyesen) az elképesztő, tudománytalan nézeteket, melyek azt sugallják, hogy tulajdonképpen az összes ősi kultúra magyar volt stb. régészeti módszerek alapos ismertetésével szemlélteti: olykor egy következtetést micsoda óriási erőfeszítések, szorgalmas munka, tévutak stb. előznek illetve alapoznak meg. Ezen keresztül láttatja, hogy a különböző, igencsak meglepő kijelentések mögött nem mutatható ki következetesség, olykor egymásnak is ellentmondó állítások kusza halmaza az egész. Szinte tapintható a szenzációhajhász és félreértelmezett nemzeti érzés szülte elméletek határozott harsánysága és az ezeket igazoló tudományos megalapozottság hiánya, az adatolhatóság, a leletek, hiánya. Én mindenkinek kötelezővé tenném László Gyula műveinek tanulmányozását, aki bármilyen formában hozzá szeretne szólni a magyar őstörténethez!!

 

Délszláv piramisok

Oszmanagics, amerikában élő milliomos médiaszakember felfedezése ( amire tulajdonképpen a helyi múzeumigazgató hívta fel a figyelmét) és feltételezése rengeteg vitát váltott ki már eddig is. Tulajdonképpen nem is a magyar őstörténethez kellene illeszteni a mondandómat, de az itteni megjelenést az teszi mégis indokolttá, hogy a Szakács Gábor feltételezése alapján 35 000 éves építményben Friedrich Klára szerint a magyar rovásírás jelei is felbukkannak. Magam nem jártam a helyszínen, de két dologban teljesen biztos voltam már előzetesen is:

1. 35 000 évvel ezelőtt irásbeliség még nem létezett.

2. Ebben a korban a világszerte talált és feldolgozott leletek alapján az akkori emberiség technikai műveltsége nem állt azon a fokon, hogy egy ilyen, mai szemmel nézve is elképesztően hatalmas építkezést megvalósítson. Gondoljunk csak bele, még a mezolitikumot is megelőző pattintott kőkorszakról beszélünk!! Amikor a Kárpát- medencében a halászó, vadászó, gyűjtögető, csordákat követő magdalene-i, solutré-i, szeleta-i, kelet-gravette-i népesség kóborolt, minden vagyonukat, mely állatbőrökből és fegyverekből állt magukkal cipelve!! A különböző kultúrák fejlődése pedig egymásra épül, nincs olyan, hogy egy viszonylag zárt közösség évezredekkel megelőzze a többieket.Az írásbeliség kezdetei eddigi tudásunk és a leletek alapján i.e. 8. évezredre tehetők. (Jármo városkából származó pecséthenger) Ezelőttről még tulajdon, vagy nemzetségjeleket ( tamgákat) sem nagyon ismerünk. Ezek léte egyébként indokolatlannak is tűnik, hiszen az élelemtermelő gazdálkodás ( földművelés, az állatok domesztikációja ) viszonyai közötti magántulajdonszerzés teszi majd szükségessé a javak megjelölését. A kifejlett, abc-vel rendelkező írás pedig kb. 6-7 000 éves ( ebben nagy valószínűséggel mi, magyarok voltunk az elsők!!!) Hogy a tudomány, sokszor az áltudomány, sőt még többször a koncepciózus tudomány tévelygései miatt egyes népcsoportok háttérbe szorulhatnak, mások nagy magasságokba emeltetnek, azt tudjuk. Mi, magyarok meg a saját bőrünkön is érezhetjük. Miután a pozsonyi várban láttam, hogyan állítják talapzatára a nagy "államalapító" Szvatopluk szobrát gyanítom, hogy a piramisok esetében a szlávság dicső őstörténet-gyártó törekvései (is) szerepet játszhatnak. Azonban egy dolgot lehetetlen figyelmen kívül hagyni: az írásbeliség kezdeteit jelölő megközelítő évszámban a világ tudóstársadalma teljes mértékben egyetért. Természetesen előfordulhat akár 1-2 ezer éves tévedés, de 25 000 év?!

Na most egy kis filozofálgatás: Szakács Gábor és Friedrich Klára magyar rovásírásról szóló könyvét, tanulmányait olvastam, őszintén szólva újat nem tanultam belőle, inkább az eddig általam is ismert tények összefoglalása. Maga a rovás tankönyv viszont zseniális pedagógiai mű. Sajna, bizonyos következtetéseiket áthatja egyfajta eszelős hitféle, vagy inkább vágy, hogy valami harsányat, valami érdekfeszítőt kiáltsanak világgá, a tények elegáns mellőzésével ( jelzem, ez sok, magát a magyarság megmentőjének kikiáltó "tudós"-ra jellemző) Valahol itt ér véget a tudományos alaposság és veszi kezdetét a nagyotmondási verseny. Ezt akkor is ki kell mondani, ha egyébként nagyra becsülöm a rovásírás megismertetésével, elfogadtatásával, elterjesztésével kapcsolatos tevékenységüket. Ebben véleményem szerint ők jelenleg a legaktívabb igaz magyar emberek között vannak. De gondoljunk csak bele: amikor az emberiség minden kultúráját, műveltségét tőlünk, magyaroktól származtatjuk, akkor tulajdonképpen nevetségessé tesszük magunkat, éppúgy, mint a szlovákok, vagy a románok. Térjünk csak vissza László Gyulához egy pillanatra! S az általa idézett mondásra: Tiszteld azt, aki az igazságot keresi, de óvakodj attól, aki azt hiszi magáról, hogy megtalálta. Bennem létezik egy jól elhatárolható vonal, amin túl már csak kétkedéssel, vagy inkább hitetlenkedéssel fogadok bizonyos dolgokat.És ezt minden körülmények között tudomására is hozom az illetőnek, még akkor is, ha ott akkor azon a helyen emiatt akár ellenségnek is tekintenek. Ezt megfogadtam magamban vagy 20 évvel ezelőtt és ezt tartom is minden körülmények közt!! Ha más úgy érzi, hogy joga van szentenciákat világgá kiáltani, akkor nekem viszont jogom van elmondani a véleményemet erről! Mindenkinek javaslom ezt a fajta mentalitást mert a "nehéz, de jól meghozott döntések nyugodt álmot....." és magabiztosságot adnak!!

Tehát a piramis: Pár dolgot mindenképpen tisztázni kell:

1. Valóban létezik ott egy grandiózus építmény, az azonban nem biztos, hogy maguk a hegyek is mesterséges eredetűek. Egyenlőre csak alagutakat és a hegy lábánál lévő összeillesztett köveket tártak fel.( Egyes feltételezések szerint kőbánya is lehetett)

2. Valóban találhatóak rováskarcok a köveken, de ezek nem, vagy csak nagyon nagy fantáziával azonosíthatóak a magyar rovásírással: ha ugyanis csak 1 vagy két jel egyezik meg, akkor a többi vajon miért nem?! Rovásírása nem csak őseinknek volt, hanem elég sok népnek, bár kétségkívül az elsők voltunk ebben is.

3. A "piramis" életkora valójában csak a töredéke lehet a Szakács Gábor által állítottnak. A feltárás kezdeti szakaszában nehéz ezt megsaccolni ( sic!) de maximum 6 000 évről lehet szó. A jelenleg Oszmanagics alkalmazásában lévő, az ásatásokat részben irányító múzeumigazgató egyébként szerényebb időpontot véleményez: szerinte 4-5 000 évesek lehetnek az építmények.

Van azonban egy óriási tanulsága a dolognak: Korántsem tudunk mindent az emberiség múltjáról! A történelmet a leletek, az írásbeli emlékek figyelembevételével ugyan, de mégiscsak egyes emberek elképzelései alapján, no meg alkalmanként politikai machinációk érdekében írták. Jobban belegondolva inkább ez utóbbi volt az igazi tényező. ( lsd. finnugor származéselmélet) És az a kérdés is felmerül, hogyha az őserdők mélyén szunnyadó maya városokat feltárták, vajon hogy kerülhette el a szakemberek figyelmét egy európában lévő és ily nagyszabású építményegyüttes? Az ásatásokat tehát mindenképpen folytatni kell- (valószínűleg meglepő eredmények fognak születni!) nekünk pedig az a dolgunk, hogy csak tiszta forrásból, tények alapján egzakt módon nyilvánítsunk véleményt! Bármilyen kellemetlenül is hangzik: csak akkor tudunk értékeset és igazat alkotni,illetve azt továbbadni, ha nem isméreljük meg a finnugor származáselmélet kitalálóinak módszereit: ők ugyanis a tényeket hozzáigazították a már előre eldöntött végeredményhez. (Lásd Hunsdorfer úrat, aki a levéltár igazgatójaként a neki nem tetsző anyagot, pontosabban azon leleteket, melyek nem támasztották alá a finnugor származáselméletet egyszerűen eltüzelgette. Amiben támogatta őt Tefort Ágoston a magyar Tudományos Akadémia akkori igazgatója is)

(A cikk írása után jóval később jutott tudomásomra, hogy Szakács Gábor egy mélyen emberi gesztust tett: Saját maga is bevallotta tévedését! Kijelentette, hogy a piramisban aligha lehetnek magyar rovásírás jelek és a feltételezett életkora sem lehet 30 000 éves) 

 

 

Szakralitás, mint szólam, avagy hogy lehet a létező legkomolyabb dologból divatot csinálni?!

 

Manapság egyre többet és többször lehet a „szakrális" szót hallani, látni stb. Ez már maga is meglepő, de ha megfigyeljük, hogy időnként kiknek a szájából (is) hangzik el, az még meglepőbb. Részemről Bogár László volt, aki kicsapta a biztosítékot. Jeles közgazdászunk a mátrixok, shortolás és egyéb bikkfanyelvű szakkifejezései közé besorolta a szakralitás szót is. (No meg a Pozsonyi csatát is és innentől egy kicsit már tetszelgésnek tűnik a dolog, amolyan fiatalos divatolásnak. Gondolom otthon ráolvas ezekre s mert kiváló a memóriája, a következő közszereplésekor ezt is elő tudja adni.)

Már csak azért is, mert Bogár Úr, többekkel együtt ezekről mondjuk 4 éve még nem beszélt. Gyanítom, hogy nem is hallott! Több, jelenleg népszerű közszereplő társával egyetmben!(Ahogy pld. a többi, frissen lett mélyen szakrális érzelmű hölgy sem, akik amúgy napjaikat fodrásznál, kozmetikusnál, a Tesco-ban, vagy éppen lila-arany dombornyomású regények olvasásával, villalakók ki-és beszavazásával töltik.)

S visszatérve Bogár Úrhoz (miért pont őt szúrtam ki?!), aki ugye népszerű és állandó vendége az Echo tv-nek (ha éppen nem piramisos reklám megy, ami mostanában egyre gyakoribb) szóval ő  sűrűn emlegetvén a magyar ősiséget, valamiként kihagyja őseink egyik  legjellemzőbb „szokását": azt, hogy függetlenek voltak. Ami ugyebár nem mondható el a mai Magyarországról! S ha mégis szóba kerül a dolog, akkor persze Bayer Zsoltikával együtt szidja az Eut, meg a gyarmatosítást, de a lényeget tudatosan elhallgatja: abból a szervezetből, melynek ez a célja, mármint a gazdasági kizsákmányolás azonnal ki kell lépni!!

Azon időkben ugyanis, (amik már elmúltak, de jó lenne ha visszatérnének) a szakralitás a legfelsőbb vezetésben is jelen volt, amolyan iránytűfélének, ha a világi hatalom el találna tévedni, megrészegülve saját nagyságától. Vagy éppen korrumpálni akarják, hogy eladja a függetlenségünket, mint a mi esetünkben!! S a hit nem külsőségeket, hanem egy nép lelkének legmélyén rejlő, s abból nem tiltottan önként előtörő alapvető életformát jelentett. S ezt a szakralitást nem idegenszívű, és nyelvű papok forgatókönyve szerint és főként nem körmönfont céljai érdekében gyakoroltuk!

Mert ez nem volt más, (s most sem az) mint a lélek szeretete a teremtő és a teremtményei iránt. Ebből következően, pedig az összetartozás érzése, a család, a nemzet, az emberiség (ebben a sorrendben) mindenek felettisége, az egymásért végzett közös munka öröme, a természet tisztelete.

Tehát rögtön oszlassunk el egy tévedést: az Ezoterikusok passzív égrenézése, a csalók által küldött syriusi üzenetek, Atlantisz ma is élő lakói, az equadori barlangok törp-űrlényei, akik egyébként magyarok is, a magukat beképzelten angyalnak hívők ömlengései nem szolgálják a teremtő céljait, s végképp nem szolgálják a saját nemzetüket. Nem szolgálnak azok semmi értelmes dolgot, csak azokat, akik ebből hatalmasat kaszálnak! Ez pedig kifejezetten nyugati típusú zagyvaság, pontosabban remekül felépített üzlet.

Van aki persze hisz ebben és rázúdítja látomásait a hallgatóságára, majd azonnal számon is kéri tőlük. Ők pedig szegények, (nem mervén bevallani, hogy gőzük sincs az egészről) kötelességszerűen elkezdenek szintén hallucinálni, mindenben égi jelet látni. Kicsit felsőbbrendűnek is érzik magukat az egyszerű, tudatlan pórnéppel szemben. A lényeg pedig még csak meg sem érinti őket.

Szóval ezerrel tombol a dolog, a divat általános jellegének megfelelően persze ész nélkül. Sajnos az is gyanítható, hogy a vége is ugyanaz lesz, mint a legtöbb hasonló rajongósdinak: a feledés homályába vész.

Na ezt nem szabadna hagyni! Itt kellene belépni azoknak, akik nem az éppen trendi szövegeket szajkózzák, hanem valóban őseink törvényei szerint szeretnének élni. Független, szabad hazában, jólétben, szellemi és testi tápláléknak egyaránt bőviben!

A valódi hagyományőrzőkre gondolok, akik nem (csak) könyvtárakban bújkálnak, hanem benne élnek ebben a szellemiségben. Akik diktálás után rónak folyékonyan és értik is a ligatúrákat. Akiket egyre több párt használ ki s akiknek munkásságát gátlástalanul leutánozzák, majd leszólják őket, mert nem elég harsányak.

Ma, ha valaki egy íjat vesz, majd csináltat egy fürdőköpenyt, műbőr csizmát egy orosz inget, az azonnal ősmagyarrá válik, s úgy érzi, mindent tud őseinkről. Aztán amikor ezt befejezi, akkor rohan, hogy még meg tudja nézni a Forma 1-et is, mert az még ennél is fontosabb számára. Meg persze nemzeti rock koncerteken is ott kell lenni és a kappanhangú (tisztelet a kivételnek) énekest 10 m-es pecabotra tűzött zászlólengetéssel részegen tántorogva és üvöltve kell támogatni. Ettől leszünk egységes független nemzetté??!!

Pedig példa van a történelmünkben. Mert ne feledjük a mondást:

„Őseink előttünk járnak"

(Ez egyben a hagyományainkkal nem csak külsőségekben foglalkozó Tengri Íjász és Hagyományőrző Egyesület jelmondata.)

Csak észre is kellene venni őket, ebben az óriási sötétségben, amit a nyugat pénzemberei bocsájtott ránk úgy, hogy észre sem vettük!

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 7
Tegnapi: 16
Heti: 7
Havi: 325
Össz.: 79 689

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: MAGYAR ŐSTÖRTÉNET
Őseink előttünk járnak!! Előadások, bemutatók a magyar őstörténetről - © 2008 - 2018 - tengri.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: olajos hal felbontás után - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »